Skip Navigation
Skip to contents

KNS2019


Committee Members

HOME About Congress

Executive Committee

President of KNS Oh, Chang Wan President of KNS Congress Kim, Oh Lyong
President-Elect of KNS/
International Relationship Committee Chair
Kim, Woo Kyung President-Elect of KNS Congress Moon, Chang Taek
Secretary general Sung, Jae Hoon Scientific Program Committee Chair Park, Bong Jin


Members Chang, Jae Chil Chin, Dong Kyu Cho, Yong-Jun
Choi, Sei Hwan Eun, Jong Pil Hong, Seung-Chyul
Jeong, Young Gyun Kim, Eun-Young Kim, In Soo
Kim, Jeong Hoon Kim, Se-Hyuk Kim, Seung-Ki
Kim, Tae Sun Lee, Sang Weon Lee, Seung Myung
Lee, Sun-Il Lim, Dong-Jun Min, Kyung Soo
Park, Hae-Kwan Park, In Sung Park, Jae Chan
Park, Jin Kyu Park, Jong Tae Yi, Hyeong-Joong
Yoo, Chan Jong

Organizing Committee

Members Bang, Jae Seung Cho, Chun-Sung Eom, Ki Seong
Ha, Sung-Kon Han, In Ho Hong, Chang-Ki
Jang, Kyung Sool Jeong, Je Hoon JI, Gyu Yeul
Jo, Kwang Wook Kim, Deok Ryeong Kim, Eui Hyun
Kim, Hae Yu Kim, Hyeun Sung Kim, Jae Hoon
Kim, Jin Wook Kim, Jong Hyun Kong, Doo-Sik
Kwon, Soon Chan Kwon, Young-Joon Lee, Chul Hee
Lee, Dong-Chan Lee, Seung Hwan Lee, Sung Ho
Lee, Sun-Ho Moon, Bong Ju Park, Seong-Hyun
Phi, Ji Hoon Ryu, Je Il Seo, Young Beom
Shin, Dong Ah Yang, Seung Ho Yang, Seung Min
Quick menu

  • KNS2019
  • President, Chang Wan Oh, M.D., Ph.D.
Address: B-402, 27, Chilpae-ro, Jung-gu, Seoul 04511, Republic of Korea